NL

FR

particulier | zakelijk

Algemene voorwaarden particulier

Download Algemene Voorwaarden (PDF).

Leeswijzer.

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument
Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 10 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 - De prijs
Artikel 13 - Conformiteit en garantie
Artikel 14 - Levering en uitvoering
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Voorwaarden kortingscodes
Artikel 17 - Voorwaarden cadeaubonnen

Artikel 18 - Klachtenregeling
Artikel 19 - Geschillen
Artikel 20 - Branchegarantie
Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer.

Statutaire naam: Fixami Nederland B.V.
Handelsnaam: Fixami.be
Vestigingsadres: Zevenheuvelenweg 25, 5048AN, Tilburg, Nederland
Tel. nr.: 0176 753240
E-mail: contact@fixami.be
KvK-nr.: 64329836
BTW-nr.: BE0774770474

Artikel 3 - Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ondernemer en Consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod.

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst.

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om onderbouwd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht.

1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De hierbij geldende bedenktermijn is 14 dagen.
2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend-gemaakte derde. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerder producten heeft besteld, dan gaat de bedenktermijn in op de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
3. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd.

1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken (zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen doen) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Zolang de Consument nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.
2. Wenst de Consument gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, maar heeft de Consument het product al in gebruik genomen? Voor alle aankopen geldt de in artikel 6 vermelde bedenktermijn, dus ook voor gebruikte producten. Er is dan echter geen sprake meer van enkel een zichttermijn, maar een gebruikstermijn, waardoor het product pas door de Ondernemer zal worden teruggenomen als de waardevermindering van het product door de Consument aan de Ondernemer is vergoed. Wanneer de Consument het product voor meer heeft gebruikt dan dus nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. Is een geretourneerd product incompleet? Dan geldt hetzelfde en is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering. Het recht op herroeping blijft te allen tijde geldig voor aangekochte zaken.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

1. Als de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via (bij voorkeur) het online retourformulier of het modelformulier voor herroeping. Ook is het mogelijk om dit op nadere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer te melden. Geef hierbij wel altijd het e-mailadres en factuurnummer op.
2. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, retour te sturen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Consument zendt het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer terug. De Consument neemt hierbij de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
5. Indien de Consument binnen de bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping.

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor eigen rekening.

Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument betrekking hebbende op het geretourneerde product, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
3. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een Consumentenkoop die ziet op de levering van:

1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen tevens alle verf en aanverwante producten die speciaal voor de Consument op kleur worden gemengd;
2. Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
3. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
5. Alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
6. Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

Artikel 12 - De prijs.

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien deze voortvloeien uit een verhoging van de in de prijzen van Ondernemer inbegrepen inkoopprijzen, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden of het gevolg zijn van valutawijzigingen, heffingen, wettelijke regelingen en bepalingen.
4. Ingeval van een prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer, te ontbinden.
5. De op de website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Naast de prijs wordt ook een optie gegeven om de prijzen exclusief btw weer te geven. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw.
6. Alle prijzen (ook in de webshop) zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 13 - Conformiteit en garantie.

1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na de vaststelling van de gebreken of verkeerd geleverde producten aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien van een gebrek of verkeerd geleverd product later melding wordt gemaakt, dan komt de Consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. De garantietermijn van de Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, doch bedraagt steeds minimaal 2 jaar. De Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:

 • De Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 14 - Levering en uitvoering.

1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - Betaling.

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen (via één van onze betaalopties) vooraf te worden voldaan óf achteraf via Riverty óf Klarna (respectievelijk de betaaloptie betaling achteraf of betaal later) óf in termijnen via IN3 óf SprayPay (de betaaloptie(s) gespreid betalen).
2. De Ondernemer biedt de betaaloptie betaal later aan via Klarna. Indien de Consument voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor zijn aankopen verschuldigde bedrag door de Ondernemer overgedragen aan Klarna en gelden de gebruiksvoorwaarden en het privacy statement van Klarna welke zijn in te zien onder deze links: Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement.
3. De Ondernemer biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via Riverty. Indien de Consument voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor zijn aankopen verschuldigde bedrag door de Ondernemer overgedragen aan Riverty en gelden de betalingsvoorwaarden van Riverty welke zijn in te zien op de website van Riverty onder deze link: https://documents.myafterpay.com/consumer-terms-conditions/nl_nl/default/invoice.
4. De Ondernemer biedt de betaaloptie gespreid betalen aan via IN3. Indien de Consument voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor zijn aankopen verschuldigde bedrag door de Ondernemer overgedragen aan IN3 en gelden de betalingsvoorwaarden van IN3 welke zijn in te zien op de website van IN3 onder deze link: https://www.payin3.nl/nl/betalingsvoorwaarden/.
5. De Ondernemer biedt de betaaloptie gespreid betalen aan via SprayPay (Let op! Geld lenen kost geld.). Indien de Consument voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor zijn aankopen verschuldigde bedrag door de Ondernemer overgedragen aan SprayPay en gelden de betalingsvoorwaarden en het privacy statement van SprayPay welke zijn in te zien op de website van Spraypay onder deze links: Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement.
6. Bij achteraf betaling (via Klarna of Riverty) of gespreid betalen (via IN3 of Spraypay) is de Ondernemer gerechtigd om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, heeft Ondernemer het recht vooruitbetaling van de Consument te verlangen, bij gebreke waarvan Ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is de Ondernemer.
7. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
8. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Voorwaarden kortingscodes.

1. De voorwaarden in dit artikel gelden voor het gebruik van kortingscodes die de Consument worden aangeboden door de Ondernemer. Door gebruik te maken van de door de Ondernemer ten behoeve van Fixami aangeboden kortingscodes gaat de Consument akkoord met de voorwaarden in dit artikel.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door de Ondernemer.
3. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
4. Kortingscodes uitgegeven door de Ondernemer kun je gebruiken voor aankopen bij Fixami.
5. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
6. Als een kortingscode gebruikt wordt voor producten waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
7. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
8. Indien de Consument de producten retourneert waarbij de kortingscode is gebruikt, dan komt de korting te vervallen.
9. De Consument kan de kortingscodes niet ruilen voor geld. De Consument kan met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
10. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
11. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
12. De Consument kan de kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
14. Per bestelling kan de Consument een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
15. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
16. Vóór de vervaldatum van de kortingscode is de Ondernemer gerechtigd om de klant per e-mail een herinnering te sturen dat de kortingscode nog niet door de klant is gebruikt.

Artikel 17 - Voorwaarden cadeaubonnen.

1. De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door de Ondernemer worden verkocht. Door gebruik te maken van een door de Ondernemer uitgegeven cadeaubon aanvaardt de Consument deze cadeaubonvoorwaarden.
2. De Ondernemer biedt enkel gedrukte cadeaubonnen te koop aan.
3. Cadeaubonnen uitgegeven door de Ondernemer kunnen door de Consument enkel gebruikt worden voor online aankopen bij Fixami.
4. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. De Consument dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan de Ondernemer te worden verstrekt.
5. Om een cadeaubon te gebruiken dient de Consument tijdens het betaalproces als betaalmethode "cadeaubon" te selecteren en vervolgens de exacte code in te vullen.
6. De geldigheidsduur van de cadeaubon is twee jaar vanaf de uitgiftedatum. Na deze periode kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
8. Op cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
9. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen.
10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige door de Aannemer aangeboden betaalmethoden.
11. Indien de Consument (een deel van) de producten retourneert waarbij de cadeaubon is gebruikt, zal de restitutie plaatsvinden door opwaardering van het cadeaubonsaldo. Indien dit niet toereikend mocht zijn omdat de betreffende bestelling - naast één of meer cadeaubon(nen) - tevens op andere wijze is betaald door de Consument, zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugstorting in geld op de bankrekening van de Consument.
12. Per bestelling kan de Consument een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
13. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
15. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
16. Eventuele overige specifieke gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen in de uiting waarin de cadeaubon is opgenomen.

Artikel 18 - Klachtenregeling.

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient de Consument zich allereerst te wenden tot de Ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Consument zich te wenden tot TrustedShops (www.trustedshops.be), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan biedt de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting aan (http://ec.europa.eu/odr). Het is mogelijk om klachten aan te melden via dit Europees ODR platform. Je dient hierbij het volgende e-mailadres van de Ondernemer op te geven: contact@fixami.be. Aan het voorleggen van een geschil aan een onafhankelijke geschillencommissie via het Europees ODR platform zijn kosten verbonden die door de afnemer betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 19 - Geschillen.

1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 20 - Branchegarantie.

De Ondernemer is lid van TrustedShops. Onderdeel hiervan is een Europees e-commerce keurmerk. Hiermee profiteert de Consument van kopersbescherming tot wel €2.500. De Consument is tot maximaal dat bedrag beschermd in het geval van een geschil én als de onafhankelijke geschillencommissie Consument in het gelijk stelt. Wat dit hoofdzakelijk betekent is dat de Consument veilig aankopen kan doen bij Ondernemer.

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Leer Fixami beter kennen

Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

Meer over ons
 • Tools van topkwaliteit

 • Specialist in online

 • Altijd persoonlijk advies

 • Wat je project ook is