usp1
usp2
usp3

NL

FR

zakelijk | particulier

Algemene voorwaarden zakelijk

Download Algemene Voorwaarden Zakelijk (PDF).

Leeswijzer.

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de Afnemer tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Afnemer
Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 10 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 - De prijs
Artikel 13 - Conformiteit en garantie
Artikel 14 - Levering en uitvoering
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 17 - Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
Artikel 18 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 19 - Overmacht
Artikel 20 - Intellectuele eigendom
Artikel 21 - Geheimhouding
Artikel 22 - Voorwaarden kortingscodes
Artikel 23 - Voorwaarden cadeaubonnen

Artikel 24 - Klachtenregeling
Artikel 25 - Geschillen
Artikel 26 - Branchegarantie
Artikel 27 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland en die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een overeenkomst (van afstand) met Ondernemer aangaat dan wel aan wie Ondernemer een aanbieding doet;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand);
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan Afnemers aanbiedt. Zie artikel 2 voor meer informatie over de identiteit van de Ondernemer;
8. Overeenkomst (op afstand): iedere overeenkomst die tussen Ondernemer en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Hieronder wordt ook een overeenkomst verstaan waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Product: ieder op grond van de overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Zakelijk van de Ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer.

Statutaire naam: Fixami Nederland B.V.
Handelsnaam: Fixami.be
Vestigingsadres: Zevenheuvelenweg 25, 5048AN, Tilburg, Nederland
Tel. nr.: 0176 753240
E-mail: contact@fixami.be
KvK-nr.: 64329836
BTW-nr.: BE0774770474

Artikel 3 - Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen Ondernemer en Afnemer.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 - Het aanbod.

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Afnemer te raadplegen is;
 • de manier waarop de Afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst.

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om onderbouwd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht.

1. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De hierbij geldende bedenktermijn is 14 dagen.
2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan de Ondernemer bekend-gemaakte derde. Als de Afnemer in eenzelfde bestelling meerder producten heeft besteld, dan gaat de bedenktermijn in op de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
3. De Ondernemer mag de Afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd.

1. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken (zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen doen) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Zolang de Afnemer nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.
2. Wenst de Afnemer gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, maar heeft de Afnemer het product al in gebruik genomen? Voor alle aankopen geldt de in artikel 6 vermelde bedenktermijn, dus ook voor gebruikte producten. Er is dan echter geen sprake meer van enkel een zichttermijn, maar een gebruikstermijn, waardoor het product pas door de Ondernemer zal worden teruggenomen als de waardevermindering van het product door de Afnemer aan de Ondernemer is vergoed. Wanneer de Afnemer het product voor meer heeft gebruikt dan dus nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. Is een geretourneerd product incompleet? Dan geldt hetzelfde en is de Afnemer aansprakelijk voor de waardevermindering.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer.

1. Als de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via (bij voorkeur) het online retourformulier of het modelformulier voor herroeping. Ook is het mogelijk om dit op nadere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer te melden. Geef hierbij wel altijd het e-mailadres en factuurnummer op.
2. Nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, retour te sturen. De Afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Afnemer zendt het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer terug. De Afnemer neemt hierbij de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Afnemer.
5. Indien de Afnemer binnen de bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6. Als de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping.

Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor eigen rekening.

Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de Afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de Afnemer betrekking hebbende op het geretourneerde product, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Afnemer hem de herroeping meldt.
3. De terugbetaling is kosteloos voor de Afnemer.

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een koop die ziet op de levering van:

1. Volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen tevens alle verf en aanverwante producten die speciaal voor de Afnemer op kleur worden gemengd;
2. Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
3. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
5. Alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
6. Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

Artikel 12 - De prijs.

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien deze voortvloeien uit een verhoging van de in de prijzen van Ondernemer inbegrepen inkoopprijzen, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden of het gevolg zijn van valutawijzigingen, heffingen, wettelijke regelingen en bepalingen.
4. Ingeval van een prijsverhoging binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer, te ontbinden.
5. De op de website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw (de prijzen zijn ook exclusief btw weergegeven onder de prijzen inclusief btw). De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw.
6. Alle prijzen (ook in de webshop) zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 13 - Conformiteit en garantie.

1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien expliciet overeengekomen, staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na de vaststelling van de gebreken of verkeerd geleverde producten aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien van een gebrek of verkeerd geleverd product later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.
4. De garantietermijn van de Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, doch bedraagt steeds minimaal 2 jaar. De Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:

 • De Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 14 - Levering en uitvoering.

1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - Betaling.

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen (via één van onze betaalopties) vooraf te worden voldaan óf via Riverty (de betaaloptie betaling achteraf).
2. Betaling op rekening is enkel mogelijk na de goedkeuring van de Ondernemer. In dat geval geldt een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Het staat de Ondernemer vrij om - zonder opgaaf van redenen - betaling op rekening te weigeren of te wijzigen (en betaling vooraf in te voeren).
3. Indien de Afnemer gebruik maakt van de betaaloptie betaling achteraf via Riverty, worden de rechten ten aanzien van het voor de aankopen verschuldigde bedrag door de Ondernemer overgedragen aan Riverty en gelden de betalingsvoorwaarden van Riverty welke zijn in te zien op de website van Riverty onder deze link: https://documents.myafterpay.com/consumer-terms-conditions/nl_nl/default/invoice.
4. Bij betaling op rekening of achteraf betaling (via Riverty) is de Ondernemer gerechtigd om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, heeft Ondernemer het recht vooruitbetaling van Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is de Ondernemer.
5. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
6. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft de Ondernemer het recht een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast heeft de Ondernemer het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Afnemer in rekening te brengen.
7. De Afnemer is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Ondernemer verschuldigde en bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud.

1. Alle door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ondernemer totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
2. Door Ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ondernemer veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 17 - Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst.

1. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (op afstand) te ontbinden, indien:

 • afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • de Ondernemer de verplichtingen niet (meer) kan nakomen door vertraging van de kant van de Afnemer;
 • Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Ondernemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Ondernemer is ook bevoegd de overeenkomst per direct op te zeggen en/of te annuleren ingeval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling en/of faillissement van de Afnemer alsmede bij beslaglegging of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikt. Hierdoor is Ondernemer per direct bevrijd van haar (betaal)verplichtingen jegens Afnemer en niet gehouden schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, opgezegd en/of geannuleerd zijn de vorderingen van de Ondernemer op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Ondernemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid en vrijwaring.

1. Ondernemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade indien er sprake is van opzet of grove schuld van Ondernemer en Ondernemer deswege toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Ondernemer vergoedt slechts schade, voor zover hij daarvoor conform het in het voorgaande bepaalde aansprakelijk is, tot een maximumbedrag van de door de Afnemer betaalde factuur exclusief de omzetbelasting, doch nimmer tot een hoger bedrag dan de aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer in voorkomend geval zal uitkeren.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer Ondernemer zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan in kennis stelt van de schade. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens de Ondernemer vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.
5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. De Afnemer vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Ondernemer toerekenbaar is. Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 19 - Overmacht.

1. Ondernemer is niet aansprakelijk indien en voor zover Ondernemer zijn verplichtingen niet kan nakomen wegens overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom.

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (content van de) website van Ondernemer en de aangeboden / geleverde producten berusten uitsluitend bij de Ondernemer, aan haar gelieerde vennootschappen, haar toeleveranciers en/of andere rechthebbenden. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom die in verband staan met de (content van de) website en de geleverde producten.

Artikel 21 - Geheimhouding.

1. Afnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst (op afstand) zijn betrokken, tenzij expliciet anders is overeengekomen of indien de Afnemer een wettelijke verplichting heeft enige mededeling te doen met betrekking tot deze overeenkomst. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die de Afnemer door de Ondernemer ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Artikel 22 - Voorwaarden kortingscodes.

1. De voorwaarden in dit artikel gelden voor het gebruik van kortingscodes die de Afnemer worden aangeboden door de Ondernemer. Door gebruik te maken van de door de Ondernemer ten behoeve van Gereedschapcentrum.nl aangeboden kortingscodes gaat de Afnemer akkoord met de voorwaarden in dit artikel.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door de Ondernemer.
3. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
4. Kortingscodes uitgegeven door de Ondernemer kun je gebruiken voor aankopen bij Fixami.
5. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
6. Als een kortingscode gebruikt wordt voor producten waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
7. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
8. Indien de Afnemer de producten retourneert waarbij de kortingscode is gebruikt, dan komt de korting te vervallen.
9. De Afnemer kan de kortingscodes niet ruilen voor geld. De Afnemer kan met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
10. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
11. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
12. De Afnemer kan de kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
14. Per bestelling kan de Afnemer een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
15. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
16. Vóór de vervaldatum van de kortingscode is de Ondernemer gerechtigd om de klant per e-mail een herinnering te sturen dat de kortingscode nog niet door de klant is gebruikt.

Artikel 23 - Voorwaarden cadeaubonnen.

1. De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door de Ondernemer worden verkocht. Door gebruik te maken van een door de Ondernemer uitgegeven cadeaubon aanvaardt de Consument deze cadeaubonvoorwaarden.
2. De Ondernemer biedt enkel gedrukte cadeaubonnen te koop aan.
3. Cadeaubonnen uitgegeven door de Ondernemer kunnen door de Consument enkel gebruikt worden voor online aankopen bij Fixami.
4. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. De Consument dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan de Ondernemer te worden verstrekt.
5. Om een cadeaubon te gebruiken dient de Consument tijdens het betaalproces als betaalmethode "cadeaubon" te selecteren en vervolgens de exacte code in te vullen.
6. De geldigheidsduur van de cadeaubon is twee jaar vanaf de uitgiftedatum. Na deze periode kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
8. Op cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
9. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen.
10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige door de Aannemer aangeboden betaalmethoden.
11. Indien de Consument (een deel van) de producten retourneert waarbij de cadeaubon is gebruikt, zal de restitutie plaatsvinden door opwaardering van het cadeaubonsaldo. Indien dit niet toereikend mocht zijn omdat de betreffende bestelling - naast één of meer cadeaubon(nen) - tevens op andere wijze is betaald door de Consument, zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugstorting in geld op de bankrekening van de Consument.
12. Per bestelling kan de Consument een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
13. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
15. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
16. Eventuele overige specifieke gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen in de uiting waarin de cadeaubon is opgenomen.

Artikel 24 - Klachtenregeling.

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een Afnemer zich allereerst te wenden tot de Ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Afnemer zich te wenden tot TrustedShops (www.trustedshops.be), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan biedt de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting aan (http://ec.europa.eu/odr). Het is mogelijk om klachten aan te melden via dit Europees ODR platform. Je dient hierbij het volgende e-mailadres van de Ondernemer op te geven: contact@fixami.be Aan het voorleggen van een geschil aan een onafhankelijke geschillencommissie via het Europees ODR platform zijn kosten verbonden die door de Afnemer betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 25 - Geschillen.

1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Afnemer gevestigd is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 26 - Branchegarantie.

Ondernemer is lid van TrustedShops. Onderdeel hiervan is een Europees e-commerce keurmerk. Hiermee profiteert de Afnemer van kopersbescherming tot wel € 2.500. De Afnemer is tot maximaal dat bedrag beschermd in het geval van een geschil én als de onafhankelijke geschillencommissie Afnemer in het gelijk stelt. Wat dit hoofdzakelijk betekent is dat de Afnemer veilig aankopen kan doen bij Ondernemer.

Artikel 26 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.