Klik hier voor al onze acties.

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "Winactie Einhell” (verder te noemen: "de actie") van Gereedschapcentrum / Fixami (verder te noemen: "de organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Zevenheuvelenweg 25, Nederland.
 • Bij deze actie maak je kans op een pakket t.w.v. €999,95 (o.b.v. adviesprijs) bij besteding van minimaal €150, incl. btw, aan Einhell producten op Gereedschapcentrum.nl / Fixami.be.
 • Het betreft een tijdelijke actie waarbij na afloop de prijswinnaars bekend worden gemaakt via de mail. De actie wordt gehouden in Nederland en België en de prijs kan enkel naar een adres in deze landen worden verstuurd.

Deelname

 • Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in Nederland of België woonachtig is en tenminste 18 jaar of ouder is.
 • Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Gereedschapcentrum / Fixami en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Deelname aan de actie is mogelijk van 23 mei 2022, 00:01 uur t/m 26 juni 2022, 23:59 uur.

Speelwijze

 • Deelname aan de actie geschiedt automatisch bij de aankoop van minimaal €150,- aan Einhell producten op Gereedschapcentrum.nl / Fixami.be.
 • De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van mails vanuit ons, of voor een niet goede verwerking van uw deelname.
 • De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van een random trekking.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 • De trekking vindt plaats in week 27 van 2022.
 • De prijswinnaar wordt persoonlijk door ons in die week bericht, dit geschiedt per e-mail.
 • Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan ons.

Medewerking en gegevens/privacy

 • Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan ons om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken. Hier wordt slechts bedoeld het communiceren van de prijswinnaar via (commerciële) kanalen. De winnaar doet hierbij afstand van het zogenaamde portretrecht.
 • De gegevens die wij verkrijgen in het kader van deze actie, worden opgenomen in ons gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de vigerende privacywetgeving worden behandeld. In het kader van de afhandeling en levering van de prijs zullen de daartoe noodzakelijke gegevens aan Einhell worden verstrekt.
 • De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

Aansprakelijkheid

 • Wij of de door ons ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Meer specifiek zijn wij of de door ons ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: enig gebruik van de uitgekeerde prijs; of het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Slotbepalingen

 • Wij zijn gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.